ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2013/237
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:03
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކާ ބެހޭ

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ލ. އިސްދޫ

އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްދޫ އަވަށުގެ މީހުންނާއި އިސްދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. އިސްދޫ -1

O01.01.1

1

ލ. އިސްދޫ

އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްދޫ-ކަލައިދޫ އަވަށުގެ މީހުންނާއި، އިސްދޫ ކަލައިދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. އިސްދޫ -2

O01.01.2

2

ލ. ދަނބިދޫ

ދަނބިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދަނބިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ-1

O01.02.1

3

ލ. މާބައިދޫ

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާބައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާބައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާބައިދޫ-1

O01.03.1

4

ލ. މުންޑޫ

ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މުންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މުންޑޫ-1

O02.04.1

5

ލ. ގަން

ތުނޑީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީއަވަށު މީހުންނާއި ގަމު ތުނޑީއަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-1

O02.05.1

6

ލ. ގަން

މަތިމަރަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-2

O02.05.2

7

ލ. ގަން

މުކުރިމަގު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު ރައްޔިތުންނާއި މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-3

O02.05.3

8

ލ. ގަން

އިހައްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންނާއި (ލ.ކަޅައިދޫ، ލ. މުންޑޫ، ލ. މާބައިދޫ، ގއ. ދިޔަދޫ އިން ލ.ގަމަށް ބަދަލުކުރެއްވި) ތުނޑީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގަން-4

O02.05.4

9

ލ. ފޮނަދޫ

މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގާއި އާބާދީމަގާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ (މެދުއަވަށާއި ބަރާސީލު އަވަށް) މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -1

O03.07.1

10

ލ. ފޮނަދޫ

ކުރިގަމު ބޯޅަދަނޑު ސްޓޭޖް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ކުރިމަގު އަވަށު މީހުންނާއި، ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -2

O03.07.2

11

ލ. ފޮނަދޫ

ބަރާސިލް ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -3

O03.07.3

12

ލ. ގާދޫ

ގާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ގާދޫ-1

O03.08.1

13

ލ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާމެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާމެންދޫ-1

O03.09.1

14

ލ. ކުނަހަންދޫ

ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކުނަހަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ކުނަހަންދޫ-1

O04.11.1

15

ލ. ހިތަދޫ

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. ހިތަދޫ-1

O04.10.1

16

ލ. މާވަށް

މާވަށު ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ގުލްޝަނީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-1

O04.09.1

17

ލ. މާވަށް

މާވަށު ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވަށު ގުލްޝަނީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނާއި، މާވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ލ. މާވަށް-2

O04.09.2

18

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖޫން 2013