މުބާރާތް
ނަންބަރު: (IUL)88-IIHK/1/2015/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖޫން 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:37
ސުންގަޑި: 12 ޖުލައި 2015 12:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަކީ ތިމާވެށްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި، އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ގެއްލުންތަކަށް ރައްކާތެރި ޞިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވޭ ޓުއަރިޒަމް ގްރީން އެވޯޑުގެ ލޯގޯގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖުލައި 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި މަސައްކަތާގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސްގައިވާގޮތަށް ކުރެހުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު www. tourism.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ހ. ވެލާނާގެ ، 5 ވަނަފަންގިފިލާ

އަމީރު އަހުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެލެފޯން: 3224 332332،ފެކްސް 2512 332

މެއިލް:[email protected]

ވެބްސައިޓް:www.tourism.gov.mv

 

 

29 ޖޫން 2015