ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MHC/2013/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:16
މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
1434 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މިމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް.

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ރަމަޟާން މަހު މި މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް: (ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ހުރިހާ ދުވަސް ތަކެއްގައި )

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި

ނަންބަރު ދޫކުރާ ގަޑި

ޚިދުމަތުގެ ނަން

09:15  ން  12:30 އަށް

ހެނދުނު 09:15  ން  12:30 އަށް

އީ.ޕީ.އައި ވެކްސިން (ކުޑަކުދިންގެ ވެކްސިން )  

09:15  ން  12:30 އަށް

ހެނދުނު 09:15  ން  12:30 އަށް

ޕޯރޓްހެލްތް ވެކްސިން ( ޙައްޖު/ޢުމްރާ ވެކްސިން )

09:15  ން  12:30 އަށް

ހެނދުނު 09:15  ން  12:30 އަށް

ކުޑަކުދިންގެ ބަރުދަން ބެލުން               

09:15  ން  12:30 އަށް

ހެނދުނު 09:15  ން  12:30 އަށް

ޢާއިލާ ރޭވުން                        

 

v  ޕޯރޓްހެލްތް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައި.ޑީ.ކާޑް އަދި ޕާސްޕޯޓް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

 

          މަތީގައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަކީ ހަމައެކަނި ރަމަޟާން މަހު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތައް ( ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދިން ގަޑިތަކުގައި ) ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މި މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު: 3322403 ، 3318901، 3325228 އަށެވެ.

         ވީމާ، މިމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް މިކަން އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ޝަޢުބާން 1434

23 ޖޫން 2013