ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)KRH-HR/2024/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 މޭ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:25
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ޖީ.އެސް 3) ހދ. ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

20 މޭ 2024