ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-HR/468/2024/92
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 މޭ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:48
ސުންގަޑި: 22 މޭ 2024 13:00
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  (IUL)468-HR/468/2024/92 (09 މެއި 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި  ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ.މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

 

20 މޭ 2024