ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)320-PRM/320/2024/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:27
ސުންގަޑި: 28 މޭ 2024 00:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭދަފުށީ ހިއްކި ބިމުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

                             އިޢުލާނު

                 

އޭދަފުށީ ހިއްކި ބިމުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

 

                    މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)320-PRM/320/2024/37 ( 2 އޭޕްރީލް 2024 ) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު 2024 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                 މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2024