ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/05
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:58
ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2024 13:00
ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/05) ނަންބަރު އިޢުލާނުން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކު  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މާރިޗް މަހުގެ 04ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ

02 މާރިޗު 2024