ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/05
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:54
ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2024 13:00
ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް ޢާޢްމުކުރުން (ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ)

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/05) ނަންބަރު އިޢުލާނުން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މާރިޗް މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ

02 މާރިޗު 2024