ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MNU-CA-PAMD/AM/2024/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:04
ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2024 10:00
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާނު ނަންބަރު MNU-CA-PAMD/2024/25 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ބަދިގެ އަދި ލެބްތަކުގައި ބޭނުންންކުރާ އިކްއިޕްމަންޓްސްތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން) ގެ އެމެންޑްމަންޓް-1

އިއުލާން ނަންބަރު

MNU-CA-PAMD/2024/25

އިއުލާނުގެ ތާރީޚް

25 ފެބުރުވަރީ 2024

ބީލަމުގެ ނަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ބަދިގެ އަދި ލެބްތަކުގައި ބޭނުންންކުރާ އިކްއިޕްމަންޓްސްތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

  1. މި ޔުނިވަރސިޓީން 25 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައި ކުރި MNU-CA-PAMD/2024/25 ނަންބަރު އިއުލާނުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް (އިކްއިޕްމަންޓް ލިސްޓް ހިމެނުން) ވަނި ގެނެވިފައެވެ.
  2. ބަދަލުވި މައުލޫމާތު ޝީޓް މި އެމެންޑްމަންޓާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  3. މިނޫން، އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް މި އިއުލާނަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

މިހެންވެ، މައުލޫމާތަށްޓަކާ މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

02 މާރިޗު 2024