ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)MS-SAD/2024/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:05
ސުންގަޑި: 01 މާރިޗު 2024 14:00
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ޢާޢްމު ކުރުން

ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ހަވާލު ކުރުމުގެ ނިންމުމާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން (28.02.2024) 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

28 ފެބުރުވަރީ 2024