މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-30/IUL/2015/07
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:11
ސުންގަޑި: 21 އޭޕްރިލް 2015 10:30
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.ވީ ރޫމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގެ އޭ.ވީ ރޫމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

21-04-2015

އަންގާރަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

28-04-2015

އަންގާރަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

14 އޭޕްރިލް 2015