ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)274/INDIV/2024/25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:28
ސުންގަޑި: 29 ފެބުރުވަރީ 2024 11:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުން

އިޢުލާން

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުން:

                      މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                      ވީމާ މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 29 ފެބުރުވަރީ 2024 ވަނަދުވަހުގެ 11:00  އަށް މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ އަގަކާއި،މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއަދަތު ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި:

1 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެކޮޕީ

2 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3 ކޯޓޭޝަން.

                       އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6540045 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ

ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނުނަމްބަރ.

ވެބްސައިޓް

އީމެއިލް

6540045

www.feydhoo.gov.mv

[email protected]

21 ފެބުރުވަރީ 2024