ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)RS/1/2024/59
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:03
ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 14:00
ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

10 ފެބްރުވަރީ 2024 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2024/51  އާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

21 ފެބުރުވަރީ 2024