މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)GS-73/GS-73/2024/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:15
ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2024 12:00
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު (މި ސްކޫލުގެ އުތުރުފަރާތު ފާރު އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް)

މި އިޢުލާންވަނީ 05 މާރިޗު 2024 11:14 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

މި ސްކޫލްގެ އިރުމަތިފަރާތު ފާރުތަޅައި އަލުން ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

މަސައްކަތް

މި ބީލަމަކީ އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ އިރުމަތިފަރާތު ފާރު (ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް ނުލައި) ތަޅައި  ސްކޫލުންދޭ ކުރެހުމާ އެގޮތަށް އަލުން ފާރު ރޭނުމަށް ހުޅުވާލާ ބީލަމެކެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

21 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީ.މެއިލް  [email protected]  ފޮނުއްވައިގެން ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ފޯން: 6842095 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި 6842753 ނުވަތަ 6842754 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސުންގަޑި

އަންދ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 25 ފެބްރުއަރީ 2024  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00  އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

އަގު:    70 މަރކްސް

މުއްދަތު:  20 މަރކްސް

ތަޖުރިބާ:  10 މަރކްސް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ފެބްރުއަރީ 2024
13 ފެބުރުވަރީ 2024