ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:41
ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (ދާއިމީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (އޭޓޫ ޝީޓް) - އިސްލާޙްކުރެވިފައި

އިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)GS-01/GS01/2023/56 (31 ޑިސެންބަރު 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް) - (އިސްލާޙްކުރެވިފައި) އާންމުކުރަމެވެ.
13 ފެބުރުވަރީ 2024