ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-73/GS-73/2024/6
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:25
ސުންގަޑި: 14 ފެބުރުވަރީ 2024 13:00
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް، ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެން ޓީޗަރ (J-355612) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

12 ފެބުރުވަރީ 2024