ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-120/GS-120/2024/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:31
ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2024 14:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް އިސްލާހްކޮށް އާއްމުކުރުން

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ނިންމާ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ އޭ 2 ޝީޓް އިސްލާހްކޮށް މިއިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

 

އެޗް.އެންޑް.ޕީ.އީ

(IUL)GS-120/GS-120/2023/24

26 ޑިސެމްބަރ 2023

18 ޑިސެމްބަރ 2023

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

07 ފެބުރުވަރީ 2024