ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖަނަވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:19
ސުންގަޑި: 11 ޖަނަވަރީ 2024 14:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިޓީޗަރ(ރިލީފް) ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 01/GS44/IUL/2024 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދިވެހިޓީޗަރ(ރިލީފް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ

ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ޖަނަވަރީ 11 ވަނަ

ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

08 ޖަނަވަރީ 2024