ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖަނަވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:03
ސުންގަޑި: 09 ޖަނަވަރީ 2024 14:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/23 (19 ޑިސެންބަރ 2023) އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ޖަނަވަރީ 09 ގެ 14:00 ގެ

ކުރިން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

04 ޖަނަވަރީ 2024