ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 123-A/IUL/2023/115
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޑިސެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:33
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމިޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 01ން ފެށިގެން 30ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލު

ނަންބަރު: 123-A/IUL/2023/115

އިޢުލާނު

 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ10.47  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު : 13-P/CIR/2020/50 ގެ ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޮމިޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 01 ން ފެށިގެން 30 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ ބާބު 10ގެ ޖަދުވަލު 1ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލު މި އިޢުލާނާ އެއްހީރާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

01 ޖުމާދުލްއާހިރާ 1445

14  ޑިސެމްބަރ  2023

14 ޑިސެންބަރު 2023