ބީލަން
ނަންބަރު: GS44/IUL/2023/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:53
ސުންގަޑި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2023 14:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

01 ޖަނަވަރީ 2024  އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2024 ގެ ނިޔަލަށް މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

  •  މިބީލަމުގައިގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 15 އޮކްޓޫބަރު 2023 އިން  24 އޮކްޓޫބަރު 2023  އަށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  •  މިބީލަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 24 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑުރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  •  ނަންނޯޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ  25 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައެވެ.
  •  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައެވެ.

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ފޯން : 6860002

އީ.މެއިލް : [email protected]

15 އޮކްޓޫބަރު 2023