ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS17/2023/027
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:00
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން- އޮގަސްޓް

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެވޯޑުކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް ޝާއިއުކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރ 13P/CIR//2020/50 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މިސްކޫލުން ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023