ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: TS/HR/IUL/2023/61
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:21
ސުންގަޑި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2023 14:00
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ. 

 އޭ2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން[email protected]އަށްމެއިލް

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023