މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 171-H3(PU)/IUL/2015/69
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1704
ސުންގަޑި: 16 މާރިޗު 2015 1230
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނިފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  • މިސަރވިސްއިން ދޭ ނަމޫނާ އެއްގޮތަށް، ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެއްޗަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

*

ތަފުސީލު

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ތަރި

1,000

02

ނިޝާން

100 ޖޯޑު

03

ކޮލާރ ބެޖް

1000 ޖޯޑް

04

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރިތް

100

05

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ރިތް

50

  • ބީލަންތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 26 ފެބުރުވަރީ 2015 އިން ފެށިގެން 2015 މާރިޗު 03 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެެއްގެ 10:00 އިން 11:00 އަށް މި ސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު) ގައެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/200ރ (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) އެވެ. ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަންފޮތް، ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓެއްގައި މިސަރވިސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2015 މާރިޗު 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 ގައި، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައެވެ.
  • އަދި ބީލަންފޮތްތައް ބައްލަވައިގެންފައި ވީނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2015 މާރިޗު 03 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން މިސަރވިސްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  • ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 16 މާރިޗު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 ގައި މިސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަށްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
  • އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ % 15 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

6 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

2015-02-25