މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)GZS/2015/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:30
ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2015 11:00
ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިފްޓް ބަލަހައްޓައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 ލިފްޓް ބަލަހައްޓައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލުގެ ލިފްޓް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 24 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ 1 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ.

16 ފެބުރުވަރީ 2015