ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)438-HRU/438/2015/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:20
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)438-HRU/438/2014/180 )  25 ޑިސެންބަރު 2014) އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436  

04 ފެބުރުވަރީ 2015