ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL) 226-B/PRIV/2015/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1731
ސުންގަޑި: 08 ފެބުރުވަރީ 2015 1400
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

ވިލާކޮލެޖުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަވާ " މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން " ( އެމް.ބީ.އޭ ) ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން "ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕެއް" ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވިލާކޮލެޖުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމާ ގުޅިގެން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ކޯހުގެ ދާއިރާ:

 • މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ( 18 މަސްދުވަސް )

ސްކޮލަރޝިޕްގެ އަދަދު

 • މި ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ( ދޭއް ) ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ޝަރުޠު:

 • ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

ނުވަތަ

 • ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވަލް 5 ގެ ( ޑިޕްލޮމާ ) ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، އުމުރުން 35 އަހަރުވެފައިވުން
 • ހދ.އަތޮޅު ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން   

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 • މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިޔުޝަން ފީ ގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ %50 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވިލާކޮލެޖާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނީ ވިލާކޮލެޖުންނެވެ.  
 • މީގެ އިތުރުން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސާނީ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލައަށެވެ.
 • މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްގެ ކޯހެއް މީގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 • މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ، ވިލާކޮލެޖުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު ހިންގާ " މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ ގަވާއިދުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވާން ޖެހޭނެއެވެ.
 • މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ހދ.އަތޮޅަށް މަދުވެގެން 5 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ދަރިވަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.   

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 • "ސްކޮލަރޝިޕަށް" އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
 • ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްގަނޑުޖެހި އަސްލު. އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯކޮޕީ އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ސްކޭން ކޮޕީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 • އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑާއި، އަދި ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން، މަޤާމު، ސޮއި އަދި ތާރީޚު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 • ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީ.ވީ )
 • އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ

ސުންގަޑި:

 • 8 ފެބުރުވަރީ 2015 ( އާދީއްތަ ) ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 • ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމާއި، ސްކޮލަރޝިޕަށް ކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފުސީލު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް (http://www.haadhaal.gov.mv ) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
2015-02-01