ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2023/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖޫން 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:36
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ( ޑްރައިވަރ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް)
                             
                އަސާސީ ޝަރުޠު: މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ ލައިސަންސެއް/ ހުއްދައް ހާޞިލުކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ ނަން: ޑްރައިވަރ   އަސާސީ މުސާރަ: މަހަކު 3470.00 ރުފިޔާ  
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A-/294/2023/41   މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 23 މެއި 2023  
                             
    މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) އިންޓަރވިއު    
# ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާން ނޫން 50   އަހަރަކަށް 1 50 50 50   40 100 ވަނަ
1 01 ü   50       40 30 34   27.73 77.73 3
2 02 ü   50   0.92 0.92 32 30 29   24.27 75.19 4
3 03   ü                 0.00 0.00 5
4 04 ü   50   9.42 5 36 26 36   26.13 81.13 2
5 05 ü   50   1.81 1 46 47 46   37.07 88.07 1
                        28.8    
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
                             
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:   ޒަރީނާ ޢަލީ        މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ       ތާރީޚު:  06 ޖޫން 2023      ސޮއި:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  މޫސާ ފަތުޙީ           މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                  ތާރީޚު: 06 ޖޫން 2023      ސޮއި:
06 ޖޫން 2023