ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: HDC(161)-A/IU/2015/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1050
ސުންގަޑި: 05 ފެބުރުވަރީ 2015 1300
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
25 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 01 ލެޕްޓޮޕް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް 25 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި، 01 ލެޕްޓޮޕް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ މައިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިބިޑްގެ ޑޮކިއުމެންޓްސް މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިއެވާ ލިންކުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ލިންކް: http://www.hdc.com.mv/media/announcements.php

އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ އެޗް.ޑީ.ސީގެ 3355194 ފޯނާ ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

2015-01-25