ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)365-ESMS/2023/30
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 މޭ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:46
ސުންގަޑި: 08 ޖޫން 2023 14:00
މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.މުލިން ގޯއްޗަށްއެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާއްމުކުރުން

މ.މުލިން ގޯއްޗަށްއެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)365-ESMS/2022/61 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ގޯތި ކޮމެޓީއިން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް، މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.        

ވީމާ، ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާމެދު، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 2023 ޖޫން 08 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

           ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

25 މޭ 2023