މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)141-P/141/2023/242
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 މޭ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:17
ސުންގަޑި: 05 ޖޫން 2023 11:30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                      އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ.

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)141-P/141/2023/81) އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތައް އިއުލާން ކުރަމެވެ، މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.     

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ހޯމަ

05 ޖޫން 2023

11:30

 

25 މޭ 2023