ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)482-HRS/1/2023/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 މޭ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:08
ސުންގަޑި: 11 މޭ 2023 13:00
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

         '2023 މޭ 1 އިން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްއަށް ހިޖުރަކުރި ފަންނުތަކުގެ މަޤާމުތަކާގުޅޭ' ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: 188-CSRS/CIR/2023/36 (03 މޭ 2023) ސަރކިއުލަރ ނޯޓާއި ގުޅިގެން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރު

ތާރީޙް

1

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

(IUL)482-HRS/1/2023/22

30 އޭޕްރީލް 2023

2

ކައުންސެލަރ

(IUL)482-HRS/1/2023/24

30 އޭޕްރީލް 2023

3

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ

(IUL)482-HRS/1/2023/25

03 މޭ 2023

07 މެއި 2023

17 ޝައްވާލް 1444

07 މޭ 2023