މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 22-TF/1/2015/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖަނަވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:28
ސުންގަޑި: 12 ޖަނަވަރީ 2015 14:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެދުރުވެހި 2 ލިފްޓް މަރާމާތުކުރުމަށް

އެދުރުވެހި 2 ލިފްޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ވިލިނގިލީގައި ހުރި އެދުރުވެހި އިމާރާތުގެ 2 ލިފްޓަށް ލައްވަންޖެހޭ ސްޕެއަރ ލައްވައި މަރާމާތުކޮށް ސާރވިސް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު TF/1/2014/197-ފ22 (26 ނޮވެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ނަންބަރު TF/1/2014/252-ފ22 (15 ޑިސެންބަރު 2014) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އެދުރުހިޔާ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު "މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" އާއެކު 15 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އެދުރުހިޔާ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 3341192 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436     

08 ޖަނަވަރީ 2015