ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 މާރިޗު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:22
ސުންގަޑި: 22 މާރިޗު 2023 13:00
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2023/17) ގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2023/17) ގެ A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

19 މާރިޗު 2023