ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 މާރިޗު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:54
ސުންގަޑި: 22 މާރިޗު 2023 13:00
ވަށަފަރު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ (ރިލީފް) މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓު އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS-81/IUL/2023/05 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 22 މާރިޗު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަދި ފޯން ނަމްބަރ 6500247 އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސްކޫލްގެ އިދާރާގެ 6500247 މި ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މާރިޗު 2023