ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2023/123
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:40
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

 (IUL)38-AC/38/2023/123 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2023 އެޕްރީލު 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

145

H03.07.1 

ކ.ގުޅި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުޅީ ރައްޔިތުންނެވެ. 

 ގުޅީ  ސްކޫލް

2

146

H03.08.1 

ކ. މާފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން،ތިންމަހާނަ މަގުގެ ދެކުނުން ފެށިގެން ގޮސް އުތުރަށް، ހަނދުވަރީމަގުން އިރަށް،ރޯޝަނީ ހިނގުމުން އުތުރަށްގޮސް، އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ. 

 މާފުށީސްކޫލް
3 147 H03.08.2 ކ. މާފުށި-2 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ތިންމަހާނަ މަގުގެ ދެކުނުން ފެށިގެން ގޮސް އުތުރަށް، ހަނދުވަރީމަގުން އިރަށް، ރޯޝަނީ ހިނގުމުން އުތުރަށްގޮސް، އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.  މާފުށީސްކޫލް
4 148 H03.09.1 ކ. ގުރައިދޫ-1 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނުސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.  ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
(މީޓިންގ ރޫމް)
5 149 H03.09.2 ކ. ގުރައިދޫ-2 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެއުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.  ގުރައިދޫޔޫތު ސެންޓަރު

6

1 T0.1

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ (ކ.ގުރައިދޫ، ކ.މާފުށި، ކ.ގުޅި) ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.  ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 މާރިޗު 2023