ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)425-CB/1/2014/237
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:03
ސުންގަޑި: 30 ޑިސެންބަރު 2014 14:00
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ސާވަރ ހޯދުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެ ސާވަރ ހޯދުން:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ދެ ސާވަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު :IUL)425-CB/1/2014/216)ފ(04 ނޮވެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފެންނާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

30 ޑިސެންބަރު 2014

އަންގާރަ

14:00

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

05 ޖަނަވަރީ 2015

ހޯމަ

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

 

 

                 

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  

30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014