މުބާރާތް
ނަންބަރު: VAM/2014/307-I
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1346
ސުންގަޑި: 28 ޑިސެންބަރު 2014 1200
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޝަނަލް ލީގު ޑިވިޜަން-2 ގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 ޖަނަވަރީ 09 ވާ ހުކުރު ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯހޯލުގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2014 ޑިސެންބަރު 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2014 ޑިސެންބަރު 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެންހުރި ތަންތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުންނާއި އަދި ވެބްސައިޓުން.

[email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

[email protected]

    3317015

26 ޞަފަރު 1436 

2014-12-18