ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)293/293/2023/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:08
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން 25 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ނ.މަގޫދޫ ސުކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

16 ފެބުރުވަރީ 2023