ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: I-2014/257
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:05
ސުންގަޑި: 25 ޑިސެންބަރު 2014 15:00
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:

އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ:

ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިމްލިމެންޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑީގެފައިސާ:  

-/6,300 ރ. އާއި -/10,500ރ. އާ ދެމެދު.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ފާސް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން ދިވެހިން ދަށްވެގެން " ސީ " ފާސް ލިބިފައިވުން.

ދާއިރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާވައި ހިންގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޓް ސާރވޭކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރެހުން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޕްރޮޑަކްޝަން ޑާޓާ ޓަރބިއުލެޓް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ލޭއަޓް ޑިޒައިން ހެދުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމު:

ލޭބަރ

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ:

ރީޖަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:  

-/4,200 ރ އާއި -/8,800 ރ އާ ދެމެދު.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

  • އަސާސީ ތަޢުލީމު ފެންވަރު ހުރުން
  • ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން
  • އުމުރާއި ޞިއްޙީގޮތުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ މީހަކުކަމުގައިވުން

ދާއިރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގައި އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ ކުންފުނީގެ ސެންޓްރަލް ސްޓޯރުންނާއި އެހެނިހެން ފިހާރަތަކުން ނެގުމަށްފަހު ޕެކްކޮށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން.

ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު:

25 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން

މިވަޒީފާތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ހާޒިރީއާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި މަޤާމުތަކަަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކުންފުނީގެ އިންފޮމޭޝަން ކައުންޓަރުން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ނެންގެވުމަށްފަހު، ފުރިހަމަކުރައްވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން އަދި އައި.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު މި ކުންފުންނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް  25 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.stelco.com.mv އިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ.

22  ޞަފަރު   1436 

14 ޑިސެންބަރު 2014