ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: HDC(161)-M/IU/2014/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1614
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ

ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުންނަށް ހިތްފަސޭހަ ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ހުޅުމާލޭގައި ހެދޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ހިސާބުން ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީޓަރމިނަލްގެ ކުރިމަތިން ހުޅަނގުން އިރަށް އޮންނަ މަގުގެ "ހިތިގަސްމަގާއި ބަގީޗާ ހިނގުމާ ދެމެދުގައި އޮންނަބައި" ބަންދުކޮށްގެންނެވެ.

މިގޮތުން، ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 14 ޑިސެންބަރު 2014ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުއްވާ އެއްޗެހި މިއިޢުލާނާއެކު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކުރެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

19 ޞަފަރު  1436

2014-12-11