ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)378/2023/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:51
ސުންގަޑި: 02 ފެބުރުވަރީ 2023 14:00
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޫލްވޭޖް ގެދަށުން މިސްކިތްތަކަށް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓެއް ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ A2 ޝީޓް

15  ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)378/2023/3 އާއި ގުޅިގެން ޕޫލްވޭޖް ގެދަށުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުންފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

31 ޖަނަވަރީ 2023