ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2023/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:46
ސުންގަޑި: 08 ފެބުރުވަރީ 2023 14:00
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއިން ބާއްވާ "ކުޅިވަރުގެތެރެއިން ކޮމަންވެލްތްގެ މޫވްމަންޓްއާއި ގުލޭގޮތުން މީހުން އަހުލުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއިން ބާއްވާ "ކުޅިވަރުގެތެރެއިން ކޮމަންވެލްތްގެ މޫވްމަންޓްއާއި ގުލޭގޮތުން މީހުން އަހުލުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

 

ގދ.ތިނަދޫގައި ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއިން ބާއްވާ "ކުޅިވަރުގެތެރެއިން ކޮމަންވެލްތްގެ މޫވްމަންޓްއާއި ގުލޭގޮތުން މީހުން އަހުލުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްއެއް، 2023 ފެބްރުއަރީ 17 އަދި 18 ވަނަ ދުވަހު ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޢުމުރުން 16 އަހަރާއި 40 އަހަރާއި ދެމެދުމީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން އަދި ކަސްރަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީއެއްބޭވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  08 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި އިޢުލާންގައިވާ ގޫގަލް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް މަރިޔަމް ޝައުފާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ގޭމްސް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، 7331802 އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން މި އިދާރާގެ އ. ކޮމިއުނިޓީ ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އިބްރާޙިމް ނާޘިމް ޙަސަން، 9862003 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް (ގޫގުލް ލިންކް): https://docs.google.com/forms/d/1OL2-xDlDXRf1uKBXhdCSGKi3f89OPNMTtYi4CtRtMRI/edit

26 ޖަނަވަރީ 2023