ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS22/2023/002
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 07:03
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2023 09:00
ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިސްކޫލުން 17 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: GS22/2023/002 ގައިވާ ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected]  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6620059/6620010 އަށެވެ.

24 ޖަނަވަރީ 2023