ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:51
ސުންގަޑި: 27 ނޮވެންބަރު 2022 14:00
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައޮލޮޖީ ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތުގެ A2 ފޯމް ޢާއްމު ކުރުން.

މިސްކޫލުން  05 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކުރި ނަންބަރު: JS-/2022/103   ޢިއުލާނުުން ބައޮލޮޖީ ޓީޗަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ފޯމް އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ 3011773 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 23 ނޮވެންބަރ 2022

23 ނޮވެންބަރު 2022