ބީލަން
ނަންބަރު: GS44/IUL/2022/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:08
ސުންގަޑި: 04 ޑިސެންބަރު 2022 10:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

01 ޖަނަވަރީ 2023  އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

  •      މިބީލަމުގައިގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 22 ނޮވެމްބަރ 2022 އިން  28 ނޮވެމްބަރ 2022  އަށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  •             މިބީލަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑުރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  •      ނަންނޯޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ  29 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައެވެ.
  •           ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 04 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައެވެ.

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ފޯން : 6860002

އީ.މެއިލް : [email protected]

 

28 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444

22 ނޮވެމްބަރ 2022

22 ނޮވެންބަރު 2022