ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 202-M/1/2014/97
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ނޮވެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:06
ސުންގަޑި: 16 ނޮވެންބަރު 2014 15:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 16 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P6842A-01-13-F ލާންޗް

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: ޚާލިދު އަބޫބަކުރު/ އަންދަލީބުގެ

11 މުޙައްރަމް 1436

05 ނޮވެންބަރު 2014