ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-216-HR/GS-216/2022/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:20
ސުންގަޑި: 06 ނޮވެންބަރު 2022 14:00
ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ)

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2022/26) ނަންބަރު އިޢުލާނުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 06ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ.

31 އޮކްޓޫބަރު 2022