ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/55
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:10
ސުންގަޑި: 28 އޮކްޓޫބަރު 2022 13:00
ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 

c
     
 
 
ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
   ގދ. ތިނަދޫ،
    ދިވެހިރާއްޖެ. 
         
         
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް
         
         
         
މަގާމުގެ ނަން: ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
އަސާސީ މުސާރަ: -/5610ރ
އިއްލާން ނަންބަރ: IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/55)
އިއްލާންގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚް: 17 އޮކްޓޯބަރ 2022
         
         
ޝަރުތު ހަމަނުވޭ ޝަރުތު ހަމަވޭ އުމުރު ކޯޑް ނަމްބަރ  
a   33 ASMH/2022/55/01 1
  a 22 ASMH/2022/55/02 2
  a 31 ASMH/2022/55/03 3
        4
         
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް  އޮތްނަމަ
 ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ.
         
         
        ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ރަޒާނާ ޢަބްދުﷲ  މަޤާމު:  އެޗް އާރ އޮފިސަރ   ތާރީޚު: 26 އޮކްޓޯބަރ 2022   ސޮއި:
         
        ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އާމިނަތު ޢަބްދުލް ޙަކީމް  މަޤާމު: އ.ޑިރެކްޓަރ   ތާރީޚު:  26 އޮކްޓޯބަރ 2022   ސޮއި:
         
         
26 އޮކްޓޫބަރު 2022