ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU) F13-HC/2022/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:20
ސުންގަޑި: 30 އޮކްޓޫބަރު 2022 13:00
ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޓެންޑެންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް ) އިސްލާހު ކުރެވިފައި

25 އޮކްޓޫބަރު 2022